Трудові ресурси.

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка відповідає необхідними фізичними даними, знаннями і трудовими навичками у відповідній галузі. Формування трудових ресурсів і їх використання в різних галузях економіки мають свої особливості.

Достатня забезпеченість підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення об’єму виробництва продукції (послуг), а від підвищення ефективності їх використання залежить об’єм і своєчасність виконання робіт, ефективність використання техніки і як результат – об’єм виробництва продукції (послуг), її собівартість, прибуток і інші економічні показники.

Аналіз трудового потенціалу фірми проводимо на основі наступних показників: чисельність працівників, що мають вищу, середню спеціальну Трудові ресурси. і загальну освіту, їх питома вага серед у загальній кількості. Цей показник може розраховуватися для зайнятих розумовою і фізичною працею, по зростаючим групам, для чоловіків та жінок.

Розглянемо вікову структуру працюючих( табл. 8)

Таблиця8

Віковий склад робітників підприємства

Віковий склад 2011р. 2012р. 2013р.
Кількість робітників, чол Кількість робітників, чол Кількість робітників, чол
15-34

Продовження табл..8

50-54
55-59
Всього

Таким чином, частка вікового складу 15-24 років зменшилася на 2 особи в порівнянні 2013р. з 2011р. А частка вікового складу 50-54 років зменшилася на 4 особи , та частка вікового складу 55-59 збільшилась на 24 особи.

Розглянемо статевий склад працюючих на підприємстві (табл..9).

Таблиця 9

Статевий склад робітників підприємства

Статевий склад 2011р. 2012р. 2013р.
Кількість Трудові ресурси. осіб, чол Питома вага, % Кількість осіб, чол Питома вага, % Кількість осіб, чол Питома вага, %
Жінки 35,5 32,7 34,4
Чоловіки 64,5 67,3 65,6
Всього

Отже, структура статевого складу працівників підприємства майже незмінна протягом всього дослідного періоду, а саме частка жінок у колективі має більшу питому вагу 35,5% у 2011р., 32,7% у 2012р. та 34,4% у 2013р.

Розглянемо кількість працівників з вищою освітою, забезпечення якими має велике значення для зростання продуктивності праці, здатними ефективно використовувати засоби виробництва, удосконалювати технології, впроваджуючи прогресивні форми організації і оплати праці на основі досягнень науково-технічного прогресу. (табл.10.)

Таблиця 10

Структура чисельності працівників з вищою освітою

Рівень освіти 2011р. 2012р. 2013р.
Робітників, чол Питома Трудові ресурси. вага, % Робітників, чол Питома вага, % Робітників, чол Питома вага, %
Повна вища 32,3 32,1
Неповна і базова вища 67,7 67,9
Всього

Спостерігається незначне збільшення частки працівників з повною вищою освітою – на 5 осіб з 2013 по 2011 р, при тому що кількість робітників з неповною і базовою вищою освітою займає більшу частку працюючих протягом всього досліджуваного періоду, і також спостерігаються тенденції до їх збільшення.Розглянемо динаміку продуктивності праці на фірмі - головного показника оцінки ефективності використання трудових ресурсів(табл..11).

Таблиця 11

Динаміка середньорічної чисельності робітників та ефективність використання робочої сили

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2013р.у % до 2011р.
1.Середньооблікова чисельність працівників, чол. 302,0 317,0 319,0 105,6
2.Фонд оплати праці, тис.грн. 2687,7 3130,2 4045,7 150,5
3.Виручка від реалізації продукції, тис Трудові ресурси.. грн. 9843,4 14887,0 16113,0 163,7
4.Середньорічна оплата одного працівника, тис.грн. 8,9 9,9 12,7 142,5
5.Продуктивність праці, тис.грн/люд. 2,4 11,4 11,5 483,1

Протягом 2011-2013рр. середньооблікова чисельність працівників збільшилась на 17 чоловік і склала у 2013 році 319 чол.

За досліджуваний період зросла виручка від реалізації продукції на 6269,6 тис.грн. ,тобто на 63,7 %. З кожним роком досліджуваного періоду продуктивність праці на фірмі збільшилася, так, якщо у 2011р цей показник складав 2,4 тис.грн/люд, то у 2013р – 11,5 тис.грн/люд.

На фірмі спостерігається тенденція збільшення середньорічної заробітної плати на 42,5% у 2013 році в порівнянні з 2011 роком.

Тривалість робочого дня в основному - 10 год.

Оплата праці представників управлінської ланки здійснюється згідно штатного розкладу. Розмір заробітної плати залежить від посадового Трудові ресурси. окладу і відповідної надбавки чи доплати. Надбавка до посадового окладу нараховується у випадку виконання місячного плану підприємства, а також за умови дотримання трудової дисципліни та охорони праці, виконання посадових інструкцій. При невиконанні планових завдань розмір надбавки зменшується.


documentaqtgtfl.html
documentaqthapt.html
documentaqthiab.html
documentaqthpkj.html
documentaqthwur.html
Документ Трудові ресурси.